ประวัติส่วนตัว อภิสิทธิ์ มากสุวรรณ (ช่างถึก)

ประวัติการศึกษา
ป.ตรี (2542-2545) วศ.บ.โยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพมหานคร
ปวส. (2533-2536) ช่างโยธา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้ (สงขลา)
ปวช. (2530-2533) ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้ (สงขลา)
ประวัติการทำงานและการทำกิจกรรม
ปัจจุบัน - ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยโดยอิสระ ไม่มีสังกัด
- เว็บมาสเตอร์เว็บโยธาไทย www.yotathai.com
- ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย www.yotathai-training.com
ก.ค.2548-มิ.ย.2552 วิศวกร สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) ภูมิภาคที่ 15 สงขลา
ม.ค.2548-มิ.ย.2548 วิศวกรออกแบบโครงสร้าง บริษัท DCS จำกัด จ.ภูเก็ต
ก.ค.2546-ม.ค.2548หัวหน้าส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลต้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
ม.ค.2545-มิ.ย.2546 หัวหน้าส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลป่าขาด อ.สิงหนคร จ.สงขลา
ส.ค.2539-ม.ค.2545 หัวหน้าส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา
2535-2536 นายกสโมสรนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้ สงขลา
2533-2536 สมาชิกชมรมค่ายอาสาพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้
ม.ค.2534-มี.ค.2534 ครูดอย(อาสาไปสอนเอง) ร.ร.บ้านร่มเกล้า ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ประวัติส่วนตัว
บ้านเกิด จ.สงขลา ฝั่งนที
อายุ เกิด มกรา 16
คติประจำใจ "สิ่งเดียวที่แน่นอนคือความไม่แน่นอนของทุกสิ่ง"
สภาพร่างกาย ใช้อุปกรณ์ขาเทียม "เสียขาข้างขวา จากอุบัติเหตุ ตอนอายุ 4 ขวบ"